TERUGBETALINGSMODALITEITEN VAN OXIS TURBOHALER

De specialiteit OXIS TURBOHALER komt in aanmerking voor terugbetaling als ze wordt gebruikt voor de basisbehandeling van matig tot ernstig astma (types III en IV van de internationale concensus betreffende de diagnose en de behandeling van astma) of van chronische astmatiforme bronchopathie, bij een patient als blijkt dat de behandeling voldoet aan de volgende voorwaarden :
- de specialiteit kan alleen worden vergoed als ze wordt gekoppeld in de therapie aan het gelijktijdig gebruik van inhalatiecorticosteroiden. De gemachtigde totale dagdosis is maximaal 18mcg.
- het aantal vergoedbare verpakkingen van de specialiteit bedraagt maximaal 13 per jaar.

De terugbetaling mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor de toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift "derdebetalersregeling van toepassing" heeft vermeld.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de patient zich op het ogenblik van het voorschrijven in de voornoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling. In die omstandigheden mag de apotheker de derdebetalersregeling toepassen,