Juridische informatie

INTERNET DISCLAIMER

Algemeen

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de huisarts.be en dethuiszorg.be website, die toebehoort aan vzw huisarts.be, met maatschappelijke zetel Oude Bruglaan 141a, te 9160 Lokeren, BTW BE 466.881.388, tel: +32 (0) 9/348.46.43, fax +32 (0)9/348.04.87, e-mail: info@huisarts.be. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Huisarts.be vzw kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van huisarts.be vzw. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de huisarts en thuiszorg website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van huisarts.be vzw verkrijgen.

Hyperlink naar de huisarts.be en thuiszorg.be website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de huisarts.be en dethuiszorg.be website.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de huisarts.be en dethuiszorg.be website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. Huisarts.be vzw controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Huisarts.be vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen Huisarts.be vzw en de derde.

Aansprakelijkheid van Huisarts.be vzw

Huisarts.be vzw neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Huisarts.be vzw daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Huisarts.be vzw gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de huisarts.be of dethuiszorg.be website aangeboden wordt.

Huisarts.be vzw zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Huisarts.be vzw oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Huisarts.be vzw wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Huisarts.be vzw zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De huisarts.be en dethuiszorg.be website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Huisarts.be vzw zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Huisarts.be vzw zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Huisarts.be vzw verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.

Huisarts.be vzw past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar info@huisarts.be

Cookies

De huisarts.be en thuiszorg.be website maakt gebruik van cookies waardoor data afkomstig van de huisarts.be en dethuiszorg.be website bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt aangewend met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. Langs de browser van de bezoeker kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Toepasselijk recht - Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de sites “huisarts.be”, “dethuiszorg.be” en "lesgeneralistes.be" voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving.
Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan info@huisarts.be of info@dethuiszorg.be.
Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde en het Vredegerecht van Lokeren bevoegd.