Juridische informatie

Privacy handhaving


Van bij de opstart van de websites www.huisarts.be, www.dethuiszorg.be en www.lesgeneralistes.be is het een uitgangspunt voor de website geweest dat iedere persoon die zijn gegevens zelf in de databank van deze websites inbrengt persoonlijk verantwoordelijk is voor het al of niet ter beschikking stellen van zijn eigen persoonlijke gegevens. Onder geen enkele voorwaarde worden gegevens uit de databank ter beschikking gesteld van wie dan ook, tenzij de persoon zelf deze gegevens als publiek heeft aangeduid. Wil dan ook aandacht hebben, op het ogenblik van het invullen van uw gegevens, welke gegevens u wilt publiek laten zien en welke niet. De andere (private) gegevens dienen enkel om communicatie tussen partijen mogelijk te maken, en worden slechts zichtbaar voor wie direct moet communiceren. Indien u twijfelt, kan u met uw login en paswoord steeds uw gegevens zelf aanpassen.
Aansprakelijkheid van Huisarts.be vzw

Huisarts.be vzw neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Huisarts.be vzw daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Huisarts.be vzw gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de huisarts.be of dethuiszorg.be website aangeboden wordt.

Huisarts.be vzw zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Huisarts.be vzw oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie plaatst noch aanwendt. Huisarts.be vzw wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Huisarts.be vzw zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De huisarts.be en dethuiszorg.be website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Huisarts.be vzw zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Huisarts.be vzw zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Huisarts.be vzw verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.

Huisarts.be vzw past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. Ook de GDPR, de General Data Protection Regulation, die van kracht is sinds mei 2018 is hier van toepassing. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar info@huisarts.be

Cookies

De huisarts.be en thuiszorg.be website maakt gebruik van cookies waardoor data afkomstig van de huisarts.be en dethuiszorg.be website bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt aangewend met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. Langs de browser van de bezoeker kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Toepasselijk recht - Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de sites www.huisarts.be, www.dethuiszorg.be en www.lesgeneralistes.be voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving.
Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan info@huisarts.be of info@dethuiszorg.be.
Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde en het Vredegerecht van Lokeren bevoegd.